fbpx

Vocabulary Meaning in Tamil

Vocabulary meaning in Tamil- இந்தப்பகுதியில், ‘Vocabulary’ என்கிற ஆங்கிலச் சொல்லின் தமிழ் பொருள் மற்றும் அதனுடைய ‘இணைச்சொற்கள்’ (Synonyms) மற்றும் ‘எதிர்ச்சொற்கள்’ (Antonyms) சொற்களுடன் எளிமையான விளக்கங்களுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ‘Vocabulary’ உச்சரிப்பு= வோகைப்யலேரீ…