fbpx

Salmon Fish in Tamil

Salmon fish in Tamil:  இக்கட்டுரையில் ‘Salmon fish’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லின் பொருள், தமிழில் அதன் ‘இணைச்சொற்கள் (Synonyms) மற்றும் ‘எதிர்ச்சொற்கள்’(Antonyms) ஆகியவை எளிதான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன‌.  ‘Salmon fish’  உச்சரிப்பு  =…