fbpx

வாழ்க்கையிலும் பணியிலும் நீங்கள் அதிக திருப்தியை உணர உதவும் 3 புத்தகங்கள் இவை: மகிழ்ச்சி ஆராய்ச்சியாளர்

புத்தகங்கள்உலகத்தைக்காட்டும்ஜன்னல்என்றபழமொழிநாம்அறிந்தது. அதன்உண்மையும்நாம்உணர்ந்ததே. ஏனெனில்புத்தகங்கள்தாம்நம்மனதிற்குப்புதியவிஷயங்களையும்யதார்த்தங்களையும்காட்டுகின்றன. ஆனால்புத்தகங்கள்நம்மையேநமக்குக்காட்டும்ஜன்னலாகவும்ஆகலாம். எதெல்லாம்நமக்குமகிழ்ச்சியையும் (happiness) ஆக்கத்திறனையும் (productivity) அளிக்கின்றனஎன்பதைநாம்கண்டறிந்துகொள்ளப்புத்தகங்கள்நமக்குஉதவுகின்றன.  

பணியிடநலப்பயிற்சியாளரும்மகிழ்ச்சிபற்றிஆராய்ச்சிசெய்தவருமானடாக்டர்கோர்ட்னிஆல்ஸ்டன், புத்தகங்கள்வாசிக்கும்பழக்கம்அவரதுமனநலத்தையும்உடல்நலத்தையும்வளர்த்துக்கொள்வதற்குஒருஅடிப்படைக்கருவியாகஇருந்ததாகக்கூறுகிறார். இப்பழக்கம்பணியிடத்தில்அவர்சிறந்தமுறையில்பணியாற்றுபவராகத்தன்னைஆக்கிக்கொள்ளஉதவியது.

புத்தகங்கள்தனிநபர்கள்வளரஉதவும்பலசிறந்தவழிமுறைகளைஅளிக்கின்றனஎன்றுஆல்ஸ்டன்கூறுகிறார். அவைமக்களைநல்லதுநடக்கும்என்றநம்பிக்கை (optimism) கொள்ளஊக்குவிக்கலாம். மகிழ்ச்சியின்மதிப்பையும் (value) தாக்கத்தையும் (impact) மக்கள்புரிந்துகொள்ளுமாறுசெய்யலாம்.

உலகில்பணவீக்கம்முதல்கொவிட்வரை மனஅழுத்தத்தைத்தூண்டும்காரணிகளுக்குக்குறைவில்லை. இப்படிப்பட்டகாலத்தில், மக்கள்தங்கள்மனநலனையும்உடல்நலனையும்பேணுவதுமிகமுக்கியம். அதற்குஉதவக்கூடியபின்வரும்இந்தமூன்றுசுயஉதவிப்புத்தகங்களையும்வாசிக்கவேண்டியபுத்தகங்கள்பட்டியலில்சேர்க்குமாறுஆல்ஸ்டன்பரிந்துரைக்கிறார்.

புத்தகம் 1: எப்படிமகிழ்ச்சியாகஇருப்பது: நீங்கள்விரும்பும்வாழ்க்கையைப்பெறுவதற்கானஒருபுதியஅணுகுமுறை

எழுத்தாளர்: டாக்டர்சோன்யாலியுபோமிர்ஸ்கி

(The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want – By Dr. Sonja Lyubomirsky)

 நீங்கள்எப்போதாவதுமகிழ்ச்சியின்உண்மையானஅர்த்தம்என்ன?’ என்றோஎன்வாழ்க்கையில்மகிழ்ச்சியைத்தக்கவைத்துக்கொள்வதுஎப்படி?’ என்றோஉங்களையேகேட்டுக்கொண்டிருந்தால், இந்தபுத்தகம்உங்களுக்கானதுஎனலாம்.

மகிழ்ச்சிஎன்றால்என்ன, மகிழ்ச்சியைஎவ்வாறுஅடைவது, எப்போதும்மகிழ்ச்சியாகஇருப்பதுஎப்படிஎன்பதையெல்லாம்நன்குபுரிந்துகொள்வதற்கானவழிகாட்டிஎப்படிமகிழ்ச்சியாகஇருப்பது. பேராசிரியரும்சமூகஉளவியலாளருமானலியூபோமிர்ஸ்கிஇரண்டுசகாக்களுடன்சேர்ந்துமகிழ்ச்சியின்நன்மைகள்குறித்துக்கண்டறிய 225 ஆய்வுகளின்மெட்டாபகுப்பாய்வை’ (meta-analysis) மேற்கொண்டார். மகிழ்ச்சியானநபர்கள்வேலையில்அதிகஆக்கத்திறனும் (productivity) படைப்பாற்றலும் (creativity) கொண்டுள்ளார்கள், அதிகப்பணம்சம்பாதிக்கிறார்கள், அதிகநண்பர்களைக்கொண்டுள்ளார்கள், வலுவானநோயெதிர்ப்புமண்டலங்களைக் (immune systems) கொண்டுள்ளார்கள், என்பதோடுமனஅழுத்தத்திலிருந்துவிரைவில்மீளும்திறனும் (resilience) படைத்துள்ளார்கள்என்றுஇந்தஆராய்ச்சியாளர்கள்கண்டறிந்தனர்

இந்தப்புத்தகம்மகிழ்ச்சிக்கானஒருஅறிவியல்அணுகுமுறையைஆராய்வதோடுஒருவரதுமரபியல், வாழ்க்கைச்சூழ்நிலைகள், திட்டமிட்டுமேற்கொள்ளும்நடவடிக்கைகள்ஆகியஅனைத்தும்அவரதுநிறைவானமனநிலைக்கும்நலனுக்கும்எவ்வாறுஉதவுகின்றனஎன்பதையும்விவரிக்கிறது.

புத்தகம் 2: தீவிரமானசுயஇரக்கம்: பெண்கள்எவ்வாறுகனிவைப்பயன்படுத்திவெளிப்படையாகப்பேசலாம், தங்கள்அதிகாரத்திற்குஉரிமைகொண்டாடலாம், முன்னேறிவளரலாம்

எழுத்தாளர்: டாக்டர்கிறிஸ்டின்நெஃப்

(Fierce Self-Compassion: How Women Can Harness Kindness To Speak Up, Claim Their Power, and Thrive – By Dr. Kristin Neff)

உங்களையேநீங்கள்பேணுவதற்குசுயஇரக்கமும்கனிவும்கொண்டிருப்பதுமுக்கியம். இதுமற்றவர்கள்உங்களைஎவ்வாறுநடத்தவேண்டும்என்பதிலும்ஒருபங்குவகிக்கிறது

சமூகப்பாலினவிதிமுறைகள்பெண்களைமென்மையாகப்பேசுபவர்களாகவும்கனிவாகவும்இருக்கக்கட்டாயப்படுத்துகின்றன. நெஃப்தீவிரமானசுயஇரக்கம்என்னும்இந்தப்புத்தகத்தில்பணியிடத்திலிருந்துதனிப்பட்டஉறவுகள்வரைபலஅமைப்புகளில்பெண்கள்சக்திவாய்ந்தவர்களாகவும்சுயஉந்துதல்கொண்டவர்களாகவும்இருக்கவேண்டும்என்றுஊக்குவிக்கிறார். தனதுசொந்தவாழ்க்கைஅனுபவத்தையும்பலஆண்டுகள்ஆராய்ச்சிசெய்தஅனுபவத்தையும்பயன்படுத்தி, பெண்கள்மகிழ்ச்சியான, மிகவும்வெற்றிகரமானவாழ்க்கையைவாழஉதவுவதைநெஃப்நோக்கமாகக்கொண்டுள்ளார்.

புத்தகம் 3: உங்கள்பணியைஓர்உள்உந்தும்அழைப்பாகமாற்றுங்கள்: வாழ்க்கைத்தொழில்பற்றியஅறிவியல்ஆய்வுஉங்கள்பணிவாழ்க்கையைஎப்படிமாற்றும்

எழுத்தாளர்கள்: டாக்டர்பிரையன்டிக் & டாக்டர்ரியான்டஃபி

(Make Your Job A Calling: How the Psychology of Vocation Can Change Your Life at Work – By Dr. Bryan Dik and Dr. Ryan Duffy)

தற்போதையடிஜிட்டல்யுகத்தில், மக்கள்தங்கள்வாழ்க்கையின்சிறப்பம்சங்களையும், தங்கள்பணிகளையும்சமூகஊடகங்களில்தொடர்ந்துஇடுகையிடுகிறார்கள். இயற்கையாகவேதன்வேலையில்மகிழ்ச்சிஇல்லாதஒருவர், வேறொருவர்தம்வேலையில்மிகவும்திருப்தியடைந்திருப்பதைப்பார்த்துஇன்னும்சோர்வடையக்கூடும்; ஆனால்அதுஇனிஅப்படிஇருக்கவேண்டியதில்லை.

டிக், டஃபிஇருவரும்யார்வேண்டுமானாலும்தங்கள்வேலையில்மகிழ்ச்சியையும்அர்த்தத்தையும்கண்டுபிடிக்கலாம்என்றுநம்புகிறார்கள். உங்கள்பணியைஓர்உள்உந்தும்அழைப்பாகமாற்றுங்கள்என்னும்இந்தப்புத்தகத்தில்உள்உந்தும்அழைப்பு (calling)’ என்றால்என்ன, ஒருவருடைய  உள்உந்தும்அழைப்புஎதுவாகஇருக்கும்என்பதைஎப்படிக்கண்டுபிடிப்பதுஎன்றுஅவர்கள்விளக்குகிறார்கள். அறிவியல்ஆராய்ச்சிவிவரங்களும்குறிப்பானவழிகாட்டுதல்களும்கொண்டமுழுமையானஇந்தப்புத்தகம், பணியிடத்திலும்வாழ்க்கையிலும்உண்மையானமகிழ்ச்சியைஅடைவதற்கானஒருவிரிவானவிளக்கமாகத்திகழ்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *