fbpx

சிக்கல்களைத்தீர்ப்பதற்கானமூன்றுவிதிகள்

பலதுறைகளில்சிக்கல்களைத்தீர்ப்பதற்கானகருவிகள்இவை

இங்கேகூறப்பட்டுள்ளஇந்தமூன்றுவிதிகளையும்பெரும்பாலும்வடிவமைப்புவிதிகள்என்றுஅழைக்கலாம். ஆனால்உண்மையில்இவைஇயந்திரம்முதல்மனிதர்வரையிலானஎதைப்பற்றியஎந்தவகையானசிக்கல்களையும்தீர்ப்பதற்கானகருவிகளாகும்.

சிக்கல்களைஎவ்வாறுதீர்ப்பதுஎன்பதுகுறித்தமூன்றுவிதிகளைஇங்கேநாம்பார்க்கப்போகிறோம். அவைஒவ்வொன்றும்மேலோட்டமாகஎளிமையானவை, சுருக்கமானவை. ஆனால்அவற்றைப்பின்பற்றுவதுஎன்றுவரும்போது, அவைபெரும்பாலும்உள்ளுணர்வுக்குஎதிர்மாறானவைஎன்பதையும்உங்கள்தரப்பில்தீவிரமுயற்சிதேவைஎன்பதையும்நீங்கள்உணரலாம். ஆனால்என்அனுபவம்என்னவென்றால், அவற்றைப்பின்பற்றுவதுஎளிதில்கையாளமுடியாதசிக்கல்களைத்தீர்ப்பதைசாத்தியமாக்குகின்றது.

முக்கியத்துவத்தின்இறங்குவரிசையில்மூன்றுவிதிகளும்இங்கேதரப்பட்டுள்ளன:

  1. நீங்கள்எங்காவதுசெல்லவிரும்பினால், முதலில்நீங்கள்எங்குசெல்லவிரும்புகிறீர்கள்என்பதைக்கண்டறியவும்; பின்னர்அங்குஎப்படிச்செல்வதுஎன்பதைக்கண்டறியவும்.
  2. நீங்கள்தீர்க்கும்சிக்கல்களின்மீதுபற்றுக்கொள்ளுங்கள்; நீங்கள்உருவாக்கியகுறிப்பிட்டதீர்வுகள்மீதல்ல. முதலாவதுநிலையானது; இரண்டாவதுதற்காலிகமானது.
  3. மந்திரத்திலிருந்துவேறுபடுத்தக்கூடியஎந்தவொருதொழில்நுட்பமும்போதுமானஅளவுமேம்படுத்தப்படவில்லை.

முதல்விதி

இந்தகட்டுரையிலிருந்துநீங்கள்நினைவில்வைத்திருக்கப்போவதுஒன்றேஒன்றுஎன்றால், அதுஇந்தமுதல்விதியாக  இருக்கட்டும். எந்தச்சிக்கலையும்தீர்ப்பதற்குஇதுமுற்றிலும்அவசியம்என்றுநான்அனுபவத்தில்கண்டறிந்தேன். இந்தவிதிஎளிமையானதாகவும்வெளிப்படையானதாகவும்தெரிந்தாலும்இதைப்பின்பற்றுவதுவியக்கத்தக்கவகையில்சவாலாகஇருக்கும்.

நீங்கள்எங்காவதுசெல்லவிரும்பினால், முதலில்நீங்கள்எங்குசெல்லவிரும்புகிறீர்கள்என்பதைக்கண்டறியவும்; பின்னர்அங்குஎவ்வாறுசெல்வதுஎன்பதைக்கண்டறியவும்.

இதில்உள்ளமுக்கியவார்த்தை, வெளிப்படையானதல்ல. “பின்னர்என்பதேஅது. இந்தப்படிகளுக்குஒருவரிசைஉள்ளது. படிகளைஒன்றிணைக்காமல்வரிசைப்படிசெய்வதுமிகவும்இன்றியமையாதது.

ஒருசிக்கலைத்தீர்க்கமுயற்சிக்கும்போது, இப்போதுநீங்கள்எங்கேஇருக்கிறீர்கள்என்பதைக்கருத்தில்கொள்வதுஎப்போதும்தூண்டுதலாகஇருக்கிறது. நாம்செய்வதைமேலும்சிறப்பாக்கவிஷயங்களைஎப்படிச்சரிசெய்யமுடியும்என்றுநாம்யோசிக்கிறோம். இதுவெளிப்படையாகசரியானவிஷயம்போல்தெரிகிறது. இதில்உள்ளசிக்கல்என்னவென்றால், நீங்கள்இந்தவழியில்திட்டமிட்டால், நீங்கள்இன்றுஇருக்கும்இடத்தில்உள்ளஅனைத்துமோசமானவிஷயங்களையும்மறைமுகமாகத்திட்டமிடுகிறீர்கள். நீங்கள்இருக்கும்இடத்திலிருந்துசிறந்தசிறியமாற்றங்களைப்பார்க்கிறீர்கள். இதுஉண்மையில்நீங்கள்இருக்கவிரும்பும்இடத்திற்குஅருகில்கூடஉங்களைஅழைத்துச்செல்லாது

பொறியியல்திட்டங்களில், நான்இதைமீண்டும்மீண்டும்பார்த்திருக்கிறேன்: அணிகள்தொடர்ச்சியானசிறியமாற்றங்களைச்செய்கின்றன. அவர்கள்தாம்உருவாக்கியஅமைப்புஇனிதங்கள்வாடிக்கையாளர்களின்அடிப்படைத்தேவைகளைக்கூடபூர்த்திசெய்யாதுஎன்பதைஉணர்வதில்லை. மேலும், இருக்கும்வாடிக்கையாளர்கள்மாற்றத்தின்செலவைக்கண்டுஅஞ்சுவதால்மட்டுமேஅவ்வாறுசெய்கிறார்கள். அவர்கள்கடைசியாகஅமைப்பைநிறுத்தவேண்டியதாகிறது. அப்போதுவாடிக்கையாளர்கள்வெளியேறுகிறார்கள். அவர்களைத்திரும்பப்பெறஉங்களுக்குவழிஇல்லை; ஏனென்றால்நீங்கள்உண்மையில்இருக்கவேண்டியஇடத்திற்குச்செல்வதற்காகஎந்தமுதலீடுகளையும்செய்யவில்லை.

நீங்கள்இதைத்தவிர்க்கும்வழிஇரண்டுபடிகளையும்தெளிவாகவேறுபடுத்துவதாகும். முதலில், நீங்கள்எங்குஇருக்கவிரும்புகிறீர்கள்என்பதைக்கண்டறியவும்: தீர்க்கவேண்டியசிக்கல்கள்யாவை? நீங்கள்அவற்றைதீர்க்கவேண்டுமெனயார்விரும்புகிறார்கள்? ஒருதீர்விலிருந்துஅவர்கள்உண்மையில்விரும்புவதுஎன்ன? ஒருநல்லதீர்வுஎப்படிஇருக்கும்? உங்களிடம்இருப்பதைமுற்றிலும்புறக்கணித்து, உங்களிடம்உள்ளதைக்குறிப்பிடாமல்உங்களால்செய்யமுடிந்ததைமட்டுமேகட்டுப்படுத்தி, ஒருபுத்தம்புதியவடிவமைப்பைச் (clean-sheet design) செய்வதுஉள்ளுணர்வுக்குஎதிரானதாகத்தோன்றலாம். ஆனால்அதுதான்நீங்கள்எங்குஇருக்கவிரும்புகிறீர்கள்என்பதற்கானதெளிவானபடம். உங்கள்மனதில்அந்தப்படம்தெளிவாகஇருந்தால்மட்டுமேநீங்கள்இங்கிருந்துஅங்குஎவ்வாறுநகரவேண்டும்என்றுகேட்பதுமிகவும்உறுதியானகேள்வியாகிறது. உங்கள்தற்போதையதீர்வைநீங்கள்மாற்றியமைத்திருந்தால்நீங்கள்எவ்வாறுநகர்ந்திருப்பீர்கள்என்பதில்இருந்துஇதுபெரிதும்வேறுபட்டது.

ஆக, முதல்கட்டம்புத்தம்புதியவடிவமைப்பு. இந்தகட்டத்தில், நாம்  கேட்கமூன்றுமுக்கியமானகேள்விகள்உள்ளன :

  1. நாம்தீர்க்கமுயற்சிக்கும்சிக்கல்என்ன
  2. நாம்அதைதீர்க்கவேண்டும் (அல்லதுவேண்டாம்!), இதுதீர்க்கப்படவேண்டும்எனஎண்ணும்நபர்கள்யார்? சிக்கலைநாம்வடிவமைப்பதில்அவர்கள்உடன்படுகிறார்களா?
  3. ஒருநல்ல (ஆனால்அடையக்கூடிய) தீர்வுஎப்படிஇருக்கும்? அதுஉண்மையில்சிக்கலுக்குஒருநல்லதீர்வாகஇருக்கும்என்றுஇந்தநபர்கள்ஒப்புக்கொள்கிறார்களா? இத்தீர்வில்கவனிக்காமல்விட்டுவிடப்பட்டவிஷயங்கள்உள்ளனவா?

இந்தவரிசையில்நீங்கள்அவர்களிடம்கேட்கிறீர்கள். இந்தசரிபார்ப்புகளுக்குமுக்கியத்துவம்கொடுக்கிறீர்கள்வாய்வழியாகமட்டுமல்லாமல்,எழுத்தில்இந்தபடிகளைச்செய்யுங்கள். என்அனுபவத்தில், இரண்டுபேர்தாங்கள்கற்பனைசெய்வதைப்பற்றிப்பேசுவதும், உரையாடலில்மற்றநபர்என்னநினைக்கிறார்என்பதைப்பற்றியஒருவரின்கற்பனையைத்திணிப்பதும்மிகவும்எளிதானது. விவாதிக்கப்படுவதுகுறித்துஎந்தக்குழப்பமும்இல்லாதவண்ணம்தீர்வைஒருநிலையானவடிவத்தில்காண்பிப்பதற்குஈடானமுறைவேறெதுவும்இல்லை.

இந்தமூன்றுகேள்விகளுக்கும்உங்களிடம்பதில்கிடைத்தவுடன், நீங்கள்எங்குசெல்லவிரும்புகிறீர்கள்என்பதுஉங்களுக்குத்தெரிந்தவுடன், நீங்கள்திட்டமிடல்கட்டத்திற்குசெல்கிறீர்கள். இந்தக்கட்டத்தின்முக்கியப்பணிஇந்தவேலையைமைல்கற்களாகப்பிரிப்பதாகும். ஒருநல்லமைல்கல்லின்வரையறுக்கும்அம்சம்உள்ளுணர்வால் (intuition) அறியப்படுவதல்ல. “ஒருபொருளைவெளியிடுவது (launching a product)”  என்பதுஒருநல்லமைல்கல்அல்ல. அதற்குப்பதிலாக, ஒவ்வொருமைல்கல்லும்தனித்தஒருமதிப்பைப்பெற்றிருக்கவேண்டும் (capture the value) என்பதேஉங்கள்குறிக்கோளாகஇருக்கவேண்டும்

ஏன்? ஏனென்றால், நீங்கள்எந்தவொருகுறிப்பிட்டமைல்கல்லையாவதுஅடைவதற்குள், நிலைமைமாறலாம்; முன்னுரிமைகள் (priorities) மாறலாம். முழுசிக்கலிலேயுமேஇனிநீங்கள்கவனம்செலுத்தவிரும்பாமல்போகலாம். திட்டத்தைக்  கைவிடுவதேபுத்திசாலித்தனமாகஇருக்கநிறையநல்லகாரணங்கள்இருக்கலாம். ஆயினும்ஒவ்வொருமைல்கல்லும்ஒருதனித்தமதிப்பைப்பெற்றிருந்தால், இம்முயற்சிவீண்அல்ல.

இரண்டாவதுவிதி

திட்டத்தையேகைவிடுவதற்கானஇந்தசாத்தியம்நம்மைவடிவமைப்பின்இரண்டாவதுவிதிக்குஅழைத்துவருகிறது, இதுவும்எளிமையானதாகத்தெரிந்தாலும்உண்மையில்சிலஆழமானஉள்ளுணர்வுகளுக்குஎதிராகச்செல்கிறது.

நீங்கள்உருவாக்கும்அமைப்புகள்இலக்குகளைநோக்கியவழிமுறைகள்; அவைஒவ்வொன்றும்தற்காலிகமானவை. ஒருநாள்நீங்கள்எதிர்த்துப்போராடும்குப்பைத்தடையாகஅவைமாறும். உங்கள்அமைப்புகளின்மீதுபற்றுக்கொள்ளவேண்டாம்; நீங்கள்தீர்க்கும்சிக்கல்களின்மீதுபற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

நாம்பலஆண்டுகள்முயற்சிசெய்துக்கட்டியெழுப்பியஅமைப்புகள்மீதுபற்றுக்கொள்வதும், அவைமாற்றப்படவேண்டும்என்றஎந்தவொருபரிந்துரையையும்எதிர்ப்பதும்இயற்கையே. அவைஉலகத்தைமேம்படுத்தியதுஉண்மைதான். அவைமாற்றப்படும்கட்டத்தைஅடைந்திருந்தால், அவைதோல்வியுற்றனஎன்றுஅர்த்தமல்லஅவைவெற்றிபெற்றுள்ளன. ஆனால்அவைபயனளித்தநேரம்முடிந்துவிட்டது. இதுஅவைகெளரவமானஓய்வுபெறவேண்டியநேரம். அவற்றுக்குப்பதிலாகத்தோன்றும்புதியவை, பழையவற்றைஉருவாக்குவதிலிருந்தும்அவற்றைப்பயன்படுத்துவதன்மூலமும்நாம்கற்றுக்கொண்டஅனைத்துவிஷயங்களிலிருந்தும்உருவாக்கப்பட்டவை. நம்குழந்தைகள்என்றாவதுஒருநாள்நம்மைமிஞ்சவேண்டும்என்றுநாம்விரும்புவதைப்போலவே, நாம்உருவாக்கியவற்றுக்குப்பின்வருவனஅவற்றைவிடச்சிறந்தவையாகஇருக்கவேண்டும்என்றுநாம்விரும்புகிறோம்.

நினைத்துப்பார்ப்பதற்குவேடிக்கையாகஇருக்கிறது. ஆனால்இதுவரைஎனதுவாழ்க்கையின்மகிழ்ச்சியானநாட்களில்ஒன்று, நான்உருவாக்கியஒருஅமைப்புஒருபத்தாண்டுக்கும்மேலாககூகுள்தேடலில்காட்டப்பட்ட 20 ஆவணங்களில் 19-ஐவழங்கியஒருஅமைப்புதிரும்பப்பெறப்பட்டநாள். அந்தஅமைப்புஒருஅற்புதமானவேலையைச்செய்தது. அதுகட்டமைக்கவும்பராமரிக்கவும்நம்பமுடியாதஅளவிற்குநுட்பமானது; தேடல்எவ்வாறுசெயல்படுகிறதுஎன்பதுகுறித்தஎங்கள்புரிதலில்மாற்றங்களைஉருவாக்கியது; மென்பொருள்மற்றும்வன்பொருள்கட்டமைப்புஇரண்டிலும்அனைத்துவகையானமாற்றங்களையும்ஏற்படுத்தியது. அதற்குப்பதிலாகஒருபுதியஅமைப்புஉருவாக்கப்பட்டது. பத்தாண்டுகளில்அந்தஅமைப்பிலிருந்தும்பிறவற்றிலிருந்தும்நாங்கள்கற்றுக்கொண்டஅனைத்தையும்எடுத்துக்கொண்டுஅந்தப்புதியஅமைப்புஉருவாக்கப்பட்டது. இதுஒருபுதியதலைமுறைச்சிக்கல்களைஇன்னும்சிறந்தமுறையில்தீர்த்தது. அந்தபுதியஅமைப்புமிகவும்சிறப்பாகஇருந்தது. அதுஉருவாக்கப்பட்டகாரணத்திற்காகவேஇன்றுஅந்தஅமைப்பிற்குப்பதிலாகவேறொன்றுஉருவாக்கப்படும்என்பதில்எனக்குஎந்தசந்தேகமும்இல்லை. இந்தநாள்அவ்வமைப்பின்இறுதிச்சடங்குதினமல்ல; இந்தசாதனைகளைஎண்ணிப்பார்ப்பதற்கும்எதிர்காலத்தைஎதிர்நோக்குவதற்குமானபட்டமளிப்புதினம்.

ஏனெனில்அதுஅதன்இலக்கைஅடைந்துவிட்டது: சிறந்ததேடுபொறிகள் (search engines) கையாளக்கூடியதைவிடநூறுமடங்குபெரியஒருஇணையத்தைநாங்கள்எதைக்கொண்டுதேடுவோம்அதுஅன்றையஅனைத்துச்சிக்கல்களையும்தீர்த்துவிட்டது; புதியஅமைப்புஅடுத்ததலைமுறைச்சிக்கல்களைதீர்க்கும். வாழ்க்கையில்தீர்க்கப்படவேண்டியசிக்கல்கள்பெரும்பாலும்முடிவற்றவை. அவைநம்வாழ்நாளில்அல்லதுநம்பிள்ளைகளின்வாழ்நாளில்தீர்க்கப்படமாட்டா. இதன்பொருள்என்னவென்றால், அவற்றின்தீர்வைநோக்கியபடிகளைநாம்உருவாக்கவேண்டும். நம்காலத்தில்வெளிப்படும்அவற்றின்சிக்கல்களின்அம்சங்களைத்தீர்க்கவேண்டும். நம்சந்ததியினர், அடையக்கூடியஇறுதிஇலக்கைநோக்கித்தொடரவேண்டும்.

மூன்றாவதுவிதி

ஆர்தர்சி. கிளார்க்கின்போதுமானஅளவுமேம்பட்டஎந்ததொழில்நுட்பமும்மந்திரத்திலிருந்துபிரித்தறியமுடியாததுஎன்றகூற்றுபிரபலமானது. அதைநாம்இப்படியும்சொல்லலாம்:

மந்திரத்திலிருந்துபிரித்தறியமுடியும்எந்தவொருதொழில்நுட்பமும்போதுமானஅளவுமுன்னேறவில்லை.

சிலநேரங்களில்பென்ஃபோர்டின்விதிஎன்றுகுறிப்பிடப்படும்இந்தவாசகம், “சிறப்பாகச்செய்யுங்கள்!” என்றுசொல்லும்புத்திசாலித்தனமானவார்த்தைவிளையாட்டைத்தவிரவேறொன்றும்இல்லைஎன்றுதோன்றுகிறது! ஆனால்இதுஒருஉண்மையானஅர்த்தத்தைக்கொண்டுள்ளது. இந்தவாசகத்தில்மந்திரம்என்றவார்த்தைக்குஉண்மையில்என்னஅர்த்தம், அதிலிருந்துபிரித்தறிவதுஎன்றால்என்னஎன்றுநம்மைநாமேகேட்டுக்கொள்ளும்போதுஇதுதெளிவாகிறது.

பிரபலமானமந்திரவார்த்தையானஅப்ரகடாப்ராவில்” (abracadabra) உட்பொதிக்கப்பட்டகருத்தினைப்பார்ப்போம். இது (பிரபலமானநம்பிக்கைக்குமாறாக) அர்த்தமற்றவார்த்தையல்ல; இதுஅரமேயிக்மொழி. இதன்பொருள்நான்பேசியபடிஅதுநடக்கட்டும்என்பது. இந்தக்கண்ணோட்டத்தில்மந்திரத்தின்முக்கியஅம்சம்என்னவென்றால், அதுஉலகம்எவ்வாறுஇருக்கவேண்டும்என்றஒருவரின்உள்பார்வையை (inner vision) நேரடியாகபௌதிகஉண்மையாகமொழிபெயர்க்கமுடியும்என்பது.

ஒருதொழில்நுட்பம்உண்மையிலேயேமந்திரமாகவிளங்க, அதுசிலவிஷயங்களைச்செய்யவேண்டும்:

  1. நீங்கள்கற்பனைசெய்வதைநீங்கள்கற்பனைசெய்யும்அதேமொழியில்விவரிக்கஅதுஉங்களைஅனுமதிக்கவேண்டும்;
  2. உலகின்தற்போதையநிலையை, அதன்விரும்பியநிலையைவிவரிக்கநீங்கள்பயன்படுத்தும்அதேமொழியில்பார்க்கஇதுஉங்களைஅனுமதிக்கவேண்டும்
  3. இதைஇப்படிச்செய்என்றுகூறி, அதேமொழியில்உலகின்நிலையைக்கையாளஇதுஉங்களைஅனுமதிக்கவேண்டும்.

எனதுமூன்றுவடிவமைப்புவிதிகளில்இதுஒருஇடத்தைப்பெறுவதற்கானகாரணம், இதுநாம்தீர்க்கும்சிக்கல்களைப்பற்றிநாம்எவ்வாறுசிந்திக்கிறோம்என்பதைப்பேசுகிறது. முதல்விதியைக்கவனித்தால், அதன்மூன்றாவதுபடியைநாம்செயல்படுத்தும்போதுநல்லதீர்வைவிவரிக்கும்போதுஇந்தமூன்றாம்விதிநல்லதுஎன்பதைவரையறுக்கமுக்கியமாகிறது. இன்னும்முக்கியமாக, இதுஉண்மையில்பங்குதாரர்களின்சிக்கலைத்தீர்க்கிறதாஇல்லையாஎன்பதைத்தீர்மானிக்கஅவர்களுடன்உரையாடலைமேற்கொள்வதைசாத்தியமாக்குகிறது. ஏனென்றால்பயன்படுத்தஅதிகசிந்தனை  தேவைப்படும்ஒருஅமைப்புநீங்கள்கற்பனைசெய்யும்விஷயத்தைச்சரியாகச்செய்யலாம்அல்லதுசெய்யாமல்போகலாம்.

ஒருமந்திரவடிவமைப்பின் (magical design) மூன்றுபண்புகளைப்பிரிப்பதும்உள்நோக்கம்கொண்டது. விவரிப்பது, பார்ப்பது, கையாளுவதுஆகியவைஒருமொழியைப்பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டியமூன்றுதனித்துவமானசெயல்கள். மைல்கற்களைவரையறுப்பதன்அடிப்படையில், ஒருசிக்கலுக்குஇம்மூன்றில்ஏதேனும்ஒன்றைச்செய்வதற்கானதிறன்இருந்தாலேஒருபெரியமுன்னேற்றமாகும்

முடிவுரை:

இந்தமூன்றுவிதிகளும்தனித்தனியாகஎளிமையானவை; ஆனால்உண்மையில்அவற்றைக்கவனமாகச்செயல்படுத்துவதுமிகவும்கடினம். நான்முன்வைத்தமூன்றுவிதிகளின்மேலேஉள்ளவரையறைகள்நான்அவற்றைமுதலில்புரிந்துகொண்டவிதத்திலிருந்துவெகுதூரம். அவை, அவற்றின்அர்த்தம், அவற்றின்பயன்பாடுஆகியவைகுறித்தஎனதுபுரிதலைமெருகேற்றவும்மேம்படுத்தவும்பலஆண்டுகள்செலவிட்டதன்பயன்இது. இந்தவடிவமைப்புகள்காலப்போக்கில்தொடர்ந்துபரிணமித்துமேம்படும்என்றுநான்முழுமையாகஎதிர்பார்க்கிறேன், (இரண்டாவதுவிதிக்குமுழுமையாகஇணங்க) காலப்போக்கில்அவைஅவற்றைவிடச்சிறந்தவைகளால்மாற்றக்கூடப்படலாம். அந்தமுன்னேற்றத்தைநான்எதிர்பார்க்கிறேன். அதற்கிடையில், இந்தவிதிகள்உங்களுக்குபயனுள்ளதாகஇருக்கும்என்றுநம்புகிறேன்.

யோனாதன்ஸுங்கர்

யோனாதன்ஸுங்கர்ட்விட்டரில்மதிப்புவாய்ந்தபொறியாளர். அவர்ஹூமு, கூகுள்ஆகியநிறுவனங்களிலும்இதேபோன்றபொறுப்புக்களைவகித்துள்ளார். அங்குஅவர்உயர்திறன்தேடல், கிரகஅளவிலானசேமிப்பகம், சமூகவலைப்பின்னல்ஆகியதுறைகளைஇயக்கியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *